منیپولیتور تمام پنوماتیک "Ergo bar 3" با کابل دوبل

با کمک این منیپولیتور امکان جابجایی قطعات مختلف در شرایط بدون وزن و در هر جهتی فراهم می شود. ابزار مخصوص توسط دو کابل مجزا به منیپولیتور متصل می‌گردد که حداکثر ایمنی را تضمین خواهد کرد. این منیپولیتور کاملا نیوماتیک است.

Ergo Bar 3 منیپولیتور
(Ergo bar 3) Cable Manipulator – Overhead KBK mounted
Max. Payload F 120 Kg
Rail length Lr 4000-6000 mm
Max. lift H 1800 mm
Work space length Wl 3000-5000 mm
Height under the rail Hr 3000 mm
Manipulator height Mh 300 mm
Air supply Dry and oil-free compresed air: min 0.7 MPa